Ανακυκλωμένα Αυτοκίνητα

Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα (Απρίλιος 2014) εναλλακτικής διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η ΕΔΟΕ έχει άμεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα παρακάτω συλλογικά συστήματα

– ECOELASTIKA (Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων)

– ΕΝ.ΔΥ.Α.Λ.Ε (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων )

Πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ

classic-editor-remember:
block-editor