Ανακυκλωμένα Αυτοκίνητα

Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 22 Εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η ΕΔΟΕ έχει άμεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα παρακάτω συλλογικά συστήματα

– ECOELASTIKA (Απόβλητα ελαστικά οχημάτων)

– ΕΝ.ΔΥ.Α.Λ.Ε (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων )

Re-BATTERY (Απόβλητα Συσσωρευτών)

COMBATT (Απόβλητα Συσσωρευτών)

Πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ

classic-editor-remember:
block-editor