Ανακυκλωμένα Αυτοκίνητα

Ε.Ο.ΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων.

Το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, οι στόχοι του και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται αναλυτικά στον νόμο 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τους νόμους 3854/2010 και 4042/2012. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 99 καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ. καθώς και ο Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Οργανισμού, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 170 εγκρίθηκε ο «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ.».

classic-editor-remember:
block-editor